Polyammide

poliamida6 poliamida

URL: http://www.adix.ro/en/roti-poliamida